16 Декември

16 Декември
Исая 50:4; Откровение 2:4; Исая 60:2


ГЛАСЪТ МИ ОТЕКВА

в най-съкровените дълбини на съществото ти. Утихвай в Мен, за да долавяш гласа Ми. Аз говоря с езика на любовта; Моите думи те изпълват с живот и мир, радост и надежда. Аз желая да разговарям с всичките Си деца, но повечето са твърде заети, за да отделят време да Ме слушат. „Работната етика” държи душите им под постоянно напрежение. От една страна се покоряват с цялото си сърце на стреса-господар, а от друга се питат защо се чувстват толкова далеч от Мен.

За да живееш близо до Мен, трябва Аз да бъда Първата ти любов – главният ти приоритет. Когато търсиш на първо място лицето Ми, сърцето ти се изпълва с мир и радост. Аз от Своя страна също съм благословен, когато Ме поставяш на първо място в своя живот. Докато вървиш по житейския си път в Моето присъствие, Моята слава ще осиява света около теб.

Leave a Reply