1 Октомври

1 Октомври
1 Тимотей 6:15-16; Исая 55:8-9; Откровение 2:4; Матей 11:28


ПОКЛАНЯЙ СЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО НА МЕН

Аз съм Царят на царете и Господ на господарите и обитавам в непристъпна светлина. Аз се грижа за теб! Аз не се грижа както светът се грижи – Моята грижа е постоянна, посвещението Ми – неизменно. За Мен няма нищо невъзможно. Почини си в Мен, уморената Ми, защото и това е вид поклонение.

Защото макар и самобичуването да е останало в миналото, много от децата Ми тичат презглава в този живот като състезателни коне. Препускат ли, препускат, без да си дават сметка колко са изтощени. Забравят, че Аз съм суверен и че Моите пътища са по-високи от техните пътища. Трескавото им служение ги изцежда и те подсъзнателно развиват негативна нагласа спрямо Мен, започват да Ме възприемат като безмилостен господар. Поклонението им пред Мен е „хладко”, защото Аз вече не съм първата им любов.

А Моите ръце са протегнати към тях: Елате при Мен, всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. Покланяйте Ми се, като се отпускате в Моето присъствие.

Leave a Reply