29 Октомври

29 Октомври
Ефесяни 2:10; Евреи 12:3


ПОСТОЙ В МОЕТО ПРИСЪСТВИЕ

Обуздай порива си да се втурнеш презглава да изпълняваш задълженията си през този ден. Започни го насаме с Мен – така ще благоуспяваш във всичко. Само Аз зная какво ще ти се случи, защото Аз съм режисирал обстоятелствата по пътя ти. Ако не си екипирана за пътуването, ще се измориш и обезсърчиш. Отпусни се в Мен, докато те подготвям за действие.

Leave a Reply