25 Декември

25 Декември

2 Коринтяни 4:6; Филипяни 2:6-7; Лука 2:13-14; 2 Коринтяни 8:9


ДОКАТО СТОИШ

спокойно в Моето присъствие, се просвещаваш с познанието за Моята слава. Това знание надхвърля пределите на човешкия разум. То променя всяка фибра от съществото ти: обновява ума ти, изчиства сърцето ти, влива сили в тялото ти. Отвори сърцето си за Моето присъствие; поклони се в страхопочитание пред Моята славна същност.

Опитай да си представиш от какво съм се отказал, когато съм дошъл на тази земя. Оставил съм славата Си, за да мога да се отъждествя с най-бедния и отхвърления от човеците. Родил съм се като Младенец в сламената ясла на един обор в онази тъмна нощ, озарена от светлината на една звезда и ангелския хор.

Когато седиш тихо с Мен, целият този процес се обръща и ти преживяваш точно обратното. Като се отъждествяваш с Мен, пред теб се отварят небесните двери и ти виждаш Моята слава. Аз станах беден, за да можеш ти да се обогатиш. Пей хваления на святото Ми име!

Leave a Reply