24 Февруари

24 Февруари
1 Коринтяни 13:12; Ефесяни 3:16-19


УТИХНИ В СВЕТЛИНАТА

на Моето присъствие, докато те обгръщам с любовта Си. Няма по-могъща сила на света от любовта Ми. Постоянно се сблъскваш с ограниченията – твоите и на другите. Но Моята любов е безгранична. Тя изпълва цялото време, пространство и вечност.

Сега виждаш смътно, като през огледало, но един ден ще Ме видиш лице в лице. Тогава ще можеш да изпиташ Моята любов в цялата й необятност. Сега не би могла да я понесеш, защото ще те смаже. Но пред теб е вечността, когато ще се наслаждаваш на Моето присъствие в нестихващ екстаз. Засега знанието за любовта Ми е достатъчно да те преведе през всеки един ден.

Leave a Reply