26 Март

26 Март
Плачът на Еремия 3:24-26; Исая 40:31; Псалм 16:11


ДА МЕ ЧАКАШ

означава да се съсредоточаваш в Мен, изпълнена с радостно очакване от това, което ще направя. Означава да Ми се доверяваш с всяка фибра от съществото си, вместо да се опитваш да подреждаш събитията. Аз съм те създал такава – да Ме чакаш всеки ден от живота си. Да живееш със съзнанието за Мен, докато вършиш ежедневните си задължения.

Много са благословенията, които съм обещал на онези, които Ме чакат: подновена сила, живот над обстоятелствата, изблик на надежда, съзнание за постоянното Ми присъствие. Когато Ме чакаш, Ме прославяш, като живееш в зависимост от Мен, готова да вършиш Моята воля. Това те изпълва с радост. В Моето присъствие има пълнота от радост.

Leave a Reply